Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa


Sagalee akkanaa kana dachee Oromiyaa keessaa dhagayuun, haraan tana waan nama raajuu miti. Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. naannoo Oromiyaa bara 2010 (Yaaii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 5ffaaf dhiyaatee kan raggae) (kan darberraa kan itti fufe) 105. Abbaa Alangaa Federaalaa: "Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru" November 12, 2018 Abbaan Alangaa Federaalaa dhimma hooggantoota olaanoo mootummaa sarbama mirga namoomaa fi malaammaltummaan shakkamanii tibbana qabaman fi qabamaa jiran irratti gaazexeessitootaaf ibsa kennee jira. Odoo danda'e, hojii isaa sana gufachiisuun immoo hojii diyaabiloosii dha. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Akka maddeen SBO ifa godhanitti, bara haaraa Habashootaatti maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee hojii irra olfamuun dura, mootummaan abbaa irree wayyaanee Oromiyaa bakkoota adda addaatii ilmaan Oromoo ummataa fi Qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo narratti kakaasuu dandahan jedhee shakku isin hojii ABO fudhattanii jeequmsaaf deemaa jirtu jechuun dharaan yakkee hidhaatti guuruu eegaleera. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. Oromia Justice Sector Professionals Training and Legal Research Institute Leenjifamtoota LHD Marsaa 14ffaa hundaaf Dursa hordoftoota amantaa kiristinaa taataniif baga ayyaana faasikaa geessan jechaa, asiin dura hanga gaafa 12/08/2012tti bakkuma jirtan akka turtan isin beeksisuun keenya ni yaadatama. Breaking News:- Oromiyaa Bakkoota Garaa Garaa Keessatti Barattooti Manneen Barnootaa Dhaabuun Oromoota FDG 2014 Irratti Wareegamanii fi Lammiilee Liibiyaatti Dhumaniif Uccuu Gaddaa Uffachuun Yaadachaa Jiru. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa 15. Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Vaayirasii Koroonaa ittisuuf Waaqa kadhachuun barbachisaadha Mana lubummaa Oromiyaa - Duration: 3:05. Kemal Abda est sur Facebook. ‘’obbo Abbaa Duulaadhaa ‘akkaata humnoonni tika federaalaa walitti bu’insa baha Oromiyaatti dhalate, kan lammiilee Oromoo kuma 150 ol qehee fii qabeenya isaanii irraa buqqise ittiin qabaa jiru mormuudhaan xalayaa. Inni ammoo maxxansaalee barruu kitaaboota isaa keessatti maqaa Nama Biyya Oromoo jedhuun akka fayyadamaa ture seenaan ni hima. Jilli Afyaa’ii Caffee Oromiyaa aadde Loomii Badhootiin durfamu sirreeffamtoota seeraa Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa Oromiyaa Magaalaa Sabbataa jiran cinaatti argamuun piroojeektiiwwan hojjetamaa jiran daawwachuun sirreeffamtoota waliinis haala qabiinsa isaanii irratti mari’atanii jiru. Finfinneen rakkina bishaanii fi ifsaa dhaabbataa qabdi. Qabsoo waggaa 40 keessatti dantaa dhuunfaa fi murna irraa bilisa ta’uun; beekamtii rakasaa tuffachuun beekmsaa fi muuxannoo akkasumas carraa qaban dhiisanii gammoojjii fi bosona Oromiyaa keessatti aarsaa kaffaluu jaallatan, filatan. M-Lakkoofsa Galmee Mana Murtii 10) L. Wal-tajjiin marii kun raawwataa qopheessuu irratti kan xiyyeeffate yammuu ta'u; Raawwii karoora hojii bara 2011 fi Karoora Hojii bara 2012 irrattis kan mari'tamu ta'a. Gurmaa'inni haaraan hojii abbaa alangaa kanaan dura qaamolee adda addaatin bifa bittinnaa'en hojjatamaa ture walitti kurfeessuun hojii abbaa alangummaa si'ataa, qulqulluu fi. Facebook gives people the power to share and makes. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira - Friday, 21 February 2020. Kanaf keessumaa Tigrootni Oromiyaa keessatti dhalatan ykn ammoo guddatan sagantaa kana fiixan baasuf hedduu carraaqaa jiran. 3 Cimina Bu’aa raawwii Aanaalee adda baasuun gamaggama hojii kurmaana 2ffaa gaggeessanii jiraachuu. Regierungswebseite. Itti Aanaan Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa obbo Taakkaee Inkoosaa haasawaa baniinsa waltajjii marii karooraa fi leenjii kana irratti taasisaniin bara hojii darbetti hojiiwwan mana hojii kanaan hojjetaman haalaan gaarii ta'uu himanii bara hojii haarawaa kanattis caalmaatti hojjechuun hojii Abbaa Alangumaa lafa qabsiisuun barbaachisaa ta'uu. Abbaan Alangaa Walii Galaa FDRI baatiiwwan 6n darbanitti dhimmoota damee haqaa irratti hojii bal’aa hojjechuun isaa himameera. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Gabaasa mana hojii % Raawwii bara baajataa*100/karooraa bara baajataa Waggaatti yeroo tokko 53 100 75-100 A/H/Bulchinsa qabeenyaa Abbaa adeemsa hojii Hojii Adeemsisaa Dhiyeessaa fi itti fayyadamaa tekinolojii fooyyeessuu Uwwisa teknooloojii dabale (%n) Gabaasa manahojii % Tek. Manni keenya akka hinraafamneef, dimdimoon mana keenyaa jajjabeeffamuu qaba. Gabaasaa: Adoolessa 18,2014 , Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna. Kaadhimamtootni abbaa alangummaa fi abbaa seerummaa irratti simatamanis koorsiwwan waliin qaban irratti yoo ta’e malee adda adda leenjifamuu qabu. Mana kitaabaa ummataaf ijaramu kanaaf dhakaa bu’uuraa kan ka’aan Pireezidaantii Yuunvaarsiitii Amboo Dr. Ilmaan Oromoo galmee Malkaamuu Kinfuu jalatti shororkeessummaan shakkamuun hidhamanii jiran guyyaa hardhaa mana murtiitti dhihaatanii akka turan gabaafameera. Gama biroon ammoo bulchiisuma kana keessatti itti gaafatamaa kutaa abbaa taayitaa daandii Soorama, ta’anii baroota dheeraaf hojjataa akka turan galmeen seenaa isaani irraa argame dabalee ni mirkaneeessa. “Abbaa qabiyyee Lafaa” jechuun nama dhuunfaa yookiin garee, yookiin hawaasa yookiin qaama mootummaa yookiin dhaabbilee hawaasaa yookiin qaama seerummaa qabu kan biraa lafa baadiyaa irratti mirga itti fayyadamaa kan qabu jechuudha. Aaddee Caaltuu Saanii Ibraahim…Daayirektara Olaantuu Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa 15. Bal'ina lafaas ta'ee qabeenyaa birootiin biyyattiitti isa angafa ta'us waggoottan hedduudhaaf akaataa bal'ina lafasaa fi baay'ina saba isaatti siyaasa biyyattii. 80 ( kuma dhibba tokkoo fi kuma torbaatamii saddeet fi dhibba saddeet fi jaatamii torbaa fi beessee 80/100) yoo ta’u sadarkaa Manneen Murtii Aanaalee immoo qar. Ibsicha barreeffamaan kan dhiyeessan Qulqulluu Abuna Maatiyaas yoo tahan. Facebook geeft mensen de kans om te delen. maqaa biqiltuu dhaabutiin ummata. Hoggansa Hojii Waldaa Itti Fayyadamtoota Bishaan Jallisii (Afan Oromo) Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa (ATMJO) Oromia Irrigation Development Authority (OIDA) & Piroojiktii Deggersa Jallisii Xiqaa fi Xixiqqaa Oromiyaa Oromia Small Scale & Micro Irrigation Support project (OSMIS). 66%iin ijolee mana barumsaa sadarka tokkoffaf galmooftee barattu yoo tatu, 21% immo mana barumsa sadarka lammaffatti baratti. Bara 1927, mana barumsa misiyoonii Najjoo seenee Afaan Ingiliffaa barate. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa irratti of-eeggannoo gochuu dhabuun miidha geessisuu. Waan gar-malee namatti miidhagu sii fiduuf carraaqa. Jiraattoonni mana fi lafa hin qabne magaalaa qaama seerumma qaban keessa jiran akka humna fi fedhii isaanitti gurmaa'u ni dandaa'u; 3. 213/2011: Labsii Qaamolee Raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Gurmeessuu, Aangoo fi Gahee Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe. Itti aansuun dhimma xalayaa banaa kana isinii barreessuuf na dirqettin gabaabsee seena. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. Gama birootiin ammo himatamtootnis mirgi isaanii sirnaan ala hin miidhamu waan ta’eef sirna haqaa keenya irratti hawaasni amantaa akka horatan ni taasisa. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Begii keessatti maanguddoo waggaa 60 kan ta’a Jamaal Adam waraana mootummaan ajjeefaman. Obbo Dhaabaa Dabalee Hundee…. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. Lammaa Magarsaa. 46/1994 keewwata 59 irratti hundaa'uun, Preezidaantichi aangoo fi hojii Heera Mootummaa naannichaa keewwata 57 jalatti tarreeffamee kennameef gahumsaan raawwachuu akka danda'u, akkasumas Manni. Mootummaan gabroomfataa impaayera Ixoophiyaa, Oromiyaa nagaa dhowwaa jiru kun,kan. Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee bulchiinsa magaalotaa Oromiyaa fi saaminsa qabeenyaa uummataa Oromoo fi uummaata Oromoo qe’eef qabeenyaa irraa buqqisuuf bifa haaraan karoorfatee sochii irra jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to’achuuf, qabeenya uummata Oromoo saaminsa irraa hambisuuf, fi Oromoon. Hoggansa Hojii Waldaa Itti Fayyadamtoota Bishaan Jallisii (Afan Oromo) Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa (ATMJO) Oromia Irrigation Development Authority (OIDA) & Piroojiktii Deggersa Jallisii Xiqaa fi Xixiqqaa Oromiyaa Oromia Small Scale & Micro Irrigation Support project (OSMIS). 19 Bitootessa 8 bara 2008 Gatiin qar. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Baacaa Taayyee Kom. Adooleessa 14, 2019 Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Abbaa Jaarraa keessatti Nagaasaa Taaddasaa kan jedhamu waraanni Mootummaa EPRDF ajjeefame. Abbootii Alangaa Biiroo Haqaa Oromiyaa. Posts about Oromiyaa written by Oromoo fi Oromiyaa. Teessoo/ Adress. Ragaan sobaa jechaa fi ragaa sobaa barreeffamaa ta'uu ni danda'a. Rakkoo maxxansa Naannoo Oromiyaa hiikuuf piroojektii ijaarsaa mana maxxansaa oromiyaa (TBO) hojjetama jira. Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa. Talaallin dhukkuba abbaa sangaa namaaf akka hojii irra ooluufkan qoratame bara 1954'ti ture. Waanti inni dhuunfaanis ta'u katabuu fi dubbatu eenyummaa inni mana hojichaatti qabuun walitti hidhata. Government Website. Obbo Daani'eel AsaffaaHoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa 10. Walumaagala ABO’n Akaakayyuu fi Abbaa Qabsoo Bilisummaa Oromooti yoon jedhe kijiba yookaan ukukkubsee miti. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uuraa dabalatee kan manneen hojii. Labsii Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa irra Deebiidhaan Dhaabuuf Bahe Lakk. “Mana Hojii Naannoo” jechuun Biiroolee, Waajjiraalee, Abbaa Taayitaa, Komishiniiwwan,. Abbaa Alangaa Federaalaa: “Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru” November 12, 2018 Abbaan Alangaa Federaalaa dhimma hooggantoota olaanoo mootummaa sarbama mirga namoomaa fi malaammaltummaan shakkamanii tibbana qabaman fi qabamaa jiran irratti gaazexeessitootaaf ibsa kennee jira. 45KNFM Fedeeraalaa akka barbaachisummaa isaati aangoo Abbaa Alangummaa qoodee Abbaa Alangaa Fedeeraalaa ykn Naannoo ykn KNFM Naannootiif bakka buuummaa guutuu ykn walakkaa kennuu ni dandaa. 5 % iin ummatta hojii qotee bulaa hin ta'iniin jiraata. Seenaan akkanaa dachee Oromiyaa dhuunfatee jira. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. 3, Tajaajila kum 98fi Hojii daldalaa. 162/2003 Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebiuun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa karaa milkaaina qabuun hoijirra oolchuun ceumsa (transformation) kutaa dinagdee fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qaama raawwachiiftuu Naannichaa irra. Murtiin du'aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa'el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa'aa irraa hin kaane. Magaalaa tokkoof kan karoorri ba’u rakkina mana jireenyaa fi hojii, guddina warshaa, geejjibaa, lolaa kosii adda addaa, eegumsa fayyaa, tajaajila bishanii fi ifaa kkf argamsiisuun sirna itt gochuu dha. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol’aanaa kan qabu yoo ta’u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta’e kennuuf aangeffameera. WAASHINGITAN, DIISII — Prezidaant Doonaald Traamp abbaa alangaa muummicha Jeff Seshens kaleessa hojii akka gad dhiisan dirqisiisanii jiran. Dhugaan jiru, akkuma Waaqayyo hojii kana siif kenneen, seexanni immoo si gufachiisuuf yaala. Talaaliin kunis taalallii seelii hin qabne/du'aa (cell free vacine) akka kan Pasteur ( seelii kan qabuu fi jiraa kan ta'e/live cell vacine) mit. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Hagayya 2008 Finfinnee Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Seensa Walfalmii Walta'iinsaan, Araaraan ykn Jaarsummaan xumuruun duudhaa fi aadaa Oromoo keessaa isa tokkoo fi hojimaataan gabbate ta'uu caalaa hawaasa keessatti nagaha fi tasgabbii buusuu. Finfinnee bal'isuu, Oromiyaa jigsuu, Oromuummaa balleessu By Hawi Chala | February 14, 2014 Magaalaan Finfinnee namicha harkaa fi harma muruun bekkamu, Minilik 2ffaan erga hundoofte kunoo har`a waggaa 128 ta`ee jira. Ogeessa qophii karooraa, bajataa fi gamaggama raawwii. Talaallin dhukkuba abbaa sangaa namaaf akka hojii irra ooluufkan qoratame bara 1954'ti ture. BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. O Facebook. Gabaasaa: Adoolessa 18,2014 , Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna. Gabaasaa: Adoolessa 18,2014 , Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna. 2Giddu Galeessa Oromiyaa(Finfinnee fi godina Addaa oromiyaatti,shawaa kaabaa,shawaa Ki/Lixaa, Shawaa Bahaa, Arsii,magaalotaa fi baadiyaalee keessa):- - Magaalaa Finfinneetti daldaltooni kanneen akka suuqii cufaatti oolchan, - Barattootni mana barumsaa hin seenin GG kana kabajatan,. Kanammoo waajjira OPDO’n qabduuf dhuunfattee jirtu keessaa waajjira aadaaf Turizimii Oromiyaatu hojii jalqabaa taasifatee itti adeemaa jira. Caasaan mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF qajeelfama abbaa irree hojii irra olchuuf manneen murtii Oromiyaa keessa diriiree jiru yakka uummata irratti rawwachaa, ragaa sobaa qaanii tokko malee ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jira. Mana Murtii Waliigala Oromiyaa OBN Amajjii 15, 2011 labsiin bahee hojiitti galamaa jira jedhan,Pireezidaantiin Mana Murtii walii gala Oromiyaa Obbo Dasaa Bulchaan. 00 fi abbaan ciisicha afurii M 110 qarshii WD·D b) Mana magaalaaf (town house G+1) EDO·LQDODIDD M 2 irra kan qubatu qarshii. Haaluma kanaan kenneen Magaalaa Ambootti ramadamanii Oromoota bifa isaan barbaachise maraan dararaa jiran keessaa:- Ajajaa Poolisii Laggasee Mannayee dhalootan. Itti aansuunis aadde Loomiin akka ibsanitti, akka fakkeenyaatti mana sirreessaa Magaalaa. Daarektoreetii Dhimma Bulchiinsa, Iyyannoo fi Komii Ummataa Waajjirri Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ergama isaa kan ta’e Hojiirra oolmaa Imaammattootaa fi Tarsiimoowwan Misoomaa fi Bulchiinsa Gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata Naannichaa fayyadamaa taasisuuf sochii guddaa taasisaa tureera. Posts about Ethiopia written by Oromoo fi Oromiyaa. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. dhibbantaan 15. Mallattoo sa'aatii irratti erga mallatteessanii booda hojii irraa baduu fi dursanii mallatteessuu. Posts about Oromiyaa written by Oromoo fi Oromiyaa. Organización gubernamental. "Mana Hojii" jechuun Mana Hojii Mootummaa mataa isaa danda'ee labsii ykn dambiidhaan dhaabbate ta'ee labsii Bulchiinsa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Waajjira Daandiiwwanii. 1 ta’u qubannaa seeraan alaan qabamee jiru adda bahee kan. Qananii Mohammed ist bei Facebook. Seerota gibiraa fi taaksii fooyyessuuf qorannoowwan adda addaa gaggeessuudhaan yaada murtii mootummaaf ni dhiyeessa, yeroo hayyamamu hojii irra ni oolcha; 3. Kabajamoo Obbo. 9/2006 kwt. 37,547 likes · 2,431 talking about this. Regierungswebseite. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka'uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si'oomina cimaa ta'e agarsiisuu dha. "Mana Hojii Naannoo" jechuun Biiroolee, Waajjiraalee, Abbaa Taayitaa, Komishiniiwwan,. Laggaasaa Wagii hojii daldalarraatti bobba'uun magaalaa Dirree Dhawaa keessaati waggaa torbaaf kan jiraachaa ture yeroo ta'u hojiidhuuma daldala kanaaf meesha daldaala adda addaa fe'achuun gara dhiha Oromiyaa deemuun daldala itti fufe. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Ragaan sobaa jechaa namoonni poolisii, abbaa alangaa fi manneen murtiitti ykn bakka birootti dhiyaachuun isa tokko fayyadanii isa kaan miidhuuf faayidaan ykn firummaan walqabatee jeecha sobaa fi dhugaa hin taaneen ragaa bahuun seera biratti jeecha kennuun yakka raawwatamuudha. Adoolessaa 19/2017 Oromiyaa Lixaa Godina Wallagga Bahaa Magaalaa Naqemtee Keessatti Guyyaa har'aa Sochiin Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Duullii gabaa lagachuu, mormiin gibiraa fi qaraxa adda addaa dhorkachuu itti fufe. Oromia Justice Sector Professionals Training and Legal Research Institute Leenjifamtoota LHD Marsaa 14ffaa hundaaf Dursa hordoftoota amantaa kiristinaa taataniif baga ayyaana faasikaa geessan jechaa, asiin dura hanga gaafa 12/08/2012tti bakkuma jirtan akka turtan isin beeksisuun keenya ni yaadatama. [Finfiinnee 29 05 2007]Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Piroojektii karoora qindaa'aa itti fayadama lafaa Gujii-Baalee hojii isaa jalqabsiisuuf gaggeesitoota Godina Gujii sadarkaa godinaa fi aanaalee jiraaniif barbaachisummaa isaa irratti leenjii kennee jira. Hangafa Oromo Borana è su Facebook. Aluminies Of ILQSO [For OROMIYA Judges and Prosecutors]のメンバー1,913人。Ardaan Toora garee Interneetaa kun waltajjii Abbootiin seeraa fi abboottiin alangaa. ፍራሽ አዳሽ - 7. Hojii isaa sunis itti gaafatama abbaa seeraa fi qeeyee mootummaaf ammo seera gorsituu ta’ee akka dalaguuf ture. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Ogeessa qophii karooraa, bajataa fi gamaggama raawwii. Bal'ina lafaas ta'ee qabeenyaa birootiin biyyattiitti isa angafa ta'us waggoottan hedduudhaaf akaataa bal'ina lafasaa fi baay'ina saba isaatti siyaasa biyyattii. Facebook Comments. I, sadarkaa itti aanaa pireezidaantiitti bakka bu'aa mootummaa Naannoo Oromiyaafi itti gaafatamaa waajjira koree giddu galeessaa kan turan, rakkoolee gaggeessumaa uumtaniittu jedhamanii, koree hojii raawwachiiftuu irraa. Hojii Sirreessaafi Keessummeessa Qabiyyee Lafa Magaalaa waraqaa abbaa qabeeyyummaa hin qabnee ragaa kennuu Karoora Guddinaa fi Tiraansiformeeshinii (KGT) marsaa duraa keessatti waraqaa ragaa qabiyyee lafa magaalaa lakkoofsaan 6,873 ta’u kennuuf karoorri kan qabame ta’us, hojiin gama kanaan waggoota lamaan (2006 fi 2007) keessatti qabiyyee durii fi seeraan alaa waraqaa abbaa qabeeyyummaa. 2,040 likes · 3 talking about this. Talaaliin kunis taalallii seelii hin qabne/du'aa (cell free vacine) akka kan Pasteur ( seelii kan qabuu fi jiraa kan ta'e/live cell vacine) mit. Obbo Daani'eel AsaffaaHoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa 10. Waajjira Poolisii 23. Kunis guddina aadaa Oromoo keessaatti shoora mataasaa taphachaa akka jiru. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere. Sarbeessaan mana abbaa ormaafi haadha ormaa keessatti hedduu gidirame. Participe do Facebook para se conectar com Hangafa Oromo Borana e outros que você talvez conheça. Hasawaa Jaal Ararsoo Abbaa Humnaa waggaa 24 mana hidhaa turee bahee dhageyfadhaa Akkam nagayaa Ilmaan Oromoo Hundii Dhifama Yaroo Dheraa Adda Bannee Dhifamaa Oromo oromiya tube 10subscribe godhaa. Hojii mara hojjeta. Caamsaa 30,2014 Gabaasa Qeerroo Amboo P2Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisooto dararaa jiraachuun saaxilamera. Dawit Mekonnin is on Facebook. 600fi Taakkalaa Uumaa akka dubbatanitti. Join Facebook to connect with Bakkalcha Oromoo and others you may know. VOA news provides coverage from around the world and learning English lessons from VOA Special English. “JECHA AMANTAA ARGACHUU BARBAADU” 2 keessatti qabatudha. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. A/Alangaa gaaffii isaa yoo deebi'etu ykn mirgi isaa yoo kabajametu, gaaffii mirgaa abbaa dhimmaatiif deebii kenna. Itti aansuun dhimma xalayaa banaa kana isinii barreessuuf na dirqettin gabaabsee seena. Mana Murtii Waliigala Oromiyaa OBN Amajjii 15, 2011 labsiin bahee hojiitti galamaa jira jedhan,Pireezidaantiin Mana Murtii walii gala Oromiyaa Obbo Dasaa Bulchaan. "Tokkummaan humna" "Qabsoon bilisummaa oromoo cimee galma gahuu kan danda'u yoo tokkummaa qabaannee fii walii galteen mirga abbaa biyyummaa oromiyaa falmanne duwwaadha. December 24, 2017 / Oromoo fi Oromiyaa / Leave a comment Afa yaa'iin bakka bu'oota uummataa wayyaanee kan turan Abbaa Duulaa gammadaa ji'a Fulbaanaa bara 2017 keessa xalayaa hojii gadi dhiisuu koree giddugalaa EPRF'f dhiyeessee turuun isaa sabaa himaalee gara garaan himamee jira. 2ffaa 3,999 %17 B/M/Sulultaa Karoora Waggaa2773, Raawwii hanga kur. Gama biroon Qajeelfamni Naamusaa Itti Gaafatamtoota Hojii fi Hojjettoota Biiroo Haqaa Oromiyaa Lakk. Facebook gives people the power to. Hojimaata badaa lafa magaalaa waliin bu'uurarraa hiikuuf magaalota 13 keessatti kaadaastara seeraa hojiirra oolchuun, sektara lafaa keessatti seeraan alummaa mul'atu maqsuuf ijaarsa seeraan alaa akka waliigalaatti adda bahe kuma 209. Waggota 4 mana barnootaa keessa turee malee kan hafan hojii motumma keessatti biyyaafi ummata tajaajilaa turee. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. 63(4), fi Labsiin Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi'anii Dhaabuuf Bahe Lab. Adooleessa 14, 2019 Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Abbaa Jaarraa keessatti Nagaasaa Taaddasaa kan jedhamu waraanni Mootummaa EPRDF ajjeefame. Biiroon Misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa hojii waggaa bara 2008 irratti godinaalee 18 fi magaalota 16'n waliin gamaaggami gaggeesse. Maddi:-Caffee Oromiyaa Gurraandhala 14/2009/17 Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa (ji’oota jahaa) manneen hojii sagalii (9) qoratee duubdeebii kennee jira. 5 ta'u qaba. Seerota gibiraa fi taaksii fooyyessuuf qorannoowwan adda addaa gaggeessuudhaan yaada murtii mootummaaf ni dhiyeessa, yeroo hayyamamu hojii irra ni oolcha; 3. Gola Seeraa. Waajjira Daandiiwwanii. 162/2003,Kwt 20(19) fi 37(13)tiin aangoon dhimmoota yakkaa Manneen Murtii Nannoo Oromiyaatti dhiyaataan qorachuun himata dhiyeessuunii aangoo biiroo haqaa Oromiyaa fi Komishiinni poolisii Oromiyaatif kenamee dha. Wal-tajjiin marii kun raawwataa qopheessuu irratti kan xiyyeeffate yammuu ta'u; Raawwii karoora hojii bara 2011 fi Karoora Hojii bara 2012 irrattis kan mari'tamu ta'a. Hojjataa warshaalee, hojjataa yunivarsitii yookiin dhaabbilee misoomaa mootummaa naannoo Oromiyaa gurmaa'u ni dandaa'u. TIME, I Love Islam, Dr Zakir Naik, Dr. Aangoo fi Hojii komishiinii Poolisii Oromiyaa. Talaallin dhukkuba abbaa sangaa namaaf akka hojii irra ooluufkan qoratame bara 1954'ti ture. October 17, 2012By Qeerrooin Oduu/News Onkoleelessa 17,2012 Finfinnee Mootummaan Wayyaanee miseensota isaa irraa amantaa dhabuun hojii irraa ariiuu fi aangoo irraa buusuu erga jalqabdee bubbulus kan ammaa daran hammaachaa dhufee jira. Manni murtii hawaasa mana murtiitin ala jiru wajjiin sararri ittiin wal-qunnamu keessaa tokko murtiidhaani. , kara aangoo m/murtii ilaallatuunis aangoo abbaa seerummaa mootummaa Federaalaa fi mootummaa. Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa Gabra-Maaram seenee afaan Amaariffaa dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu barate. Dawit Mekonnin is on Facebook. Mana Barumsaa Sadarkaa Lamaffaa Tamaamoo 17 6 2012 Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 - Duration: OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 1,466 views. Abbaa alangaa Naan- nichaa dhimma hojii isaatiin walqabatee fal- muu, Dhaabbata ykn kub- baaniyaa dhunfaa mana murtii bakka bu'uudhaaf kennameefii angoon dhimmoota dhaab- batichaa ykn kub- baaniyichaa ilaallatan kan falmu, itti gaafatamaan ykn abbaan akisiiyoonaa ykn bakka bu' aa kamiyyuu, Manneetti hojii ykn dhaabbilee misomaa mootuummaa dhimma. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Leenjiin kunis, haala Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigala Oromiyaa hanga Aanaatti jiran keessatti rakkoolee kenninsa sirna haqaa fooyyeessuu fi fayyadamummaa hawaasa mirkanneessuuf jecha; karoora bu'aa irratti xiyyeeffatee fi hojiif furmaata ta'u danda'u karoorsu, sirna hordoffii fi gamaggamaa bu'aa irratti xiyyeefatee diriirsu, raawwii hojii bu'aa irraatti xiyyeefatee galmeessisuuf. 3) "Mana Maree Bulchiinsaa" jechuun Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Abbaan Alangaa Walii Galaa FDRI baatiiwwan 6n darbanitti dhimmoota damee haqaa irratti hojii bal’aa hojjechuun isaa himameera. Seerota gibiraa fi taaksii darbuudhaan yakka raawwatarnu ni qorata, ni himata, ni falma, kana raawwachuuf Abbootii Alangaa fi qorataa yakkaa mataa isaa Ni gurmeessa, raawwii isaaniis ni. seera wollaaluun itti gaafatama jalaa naman baasu!. 4% ummatta hojii qotee bulaa hin ta'iniin bula. Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiidhaan Aaangoo Gadii Lakkisee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Af-yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa guyyaa har'aa hojii isaa gama Federaalatiin fedhiidhaan gadii dhiisuu isaa Oduu fi Yaada dhuunfa Diraama Dheebuu Diraama Dheebuu televishiina Oromiyaa kan isiniif darbuu dha. Manni murtii hawaasa mana murtiitin ala jiru wajjiin sararri ittiin wal-qunnamu keessaa tokko murtiidhaani. Facebook लोगों को साझा करने की क्षमता प्रदान. Maddi:-Caffee Oromiyaa Gurraandhala 14/2009/17 Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa (ji’oota jahaa) manneen hojii sagalii (9) qoratee duubdeebii kennee jira. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee naannichaaf kennameef irratti hundaaee Galii Mootummaa fi Mana qopheessaa murteessaa,. Gama birootiin ammo himatamtootnis mirgi isaanii sirnaan ala hin miidhamu waan ta’eef sirna haqaa keenya irratti hawaasni amantaa akka horatan ni taasisa. Karoora qindaa’aa misooma waliinii bulchiinsa magaalaa Finfinneefi magaalota Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee bulchiinsi magaalaa Finfinnee ejjennoo bulchiinsa mootummaa nannoo Oromiyaan qaburraa adda kan hin taaneefi waajjirri pirojektichaas hojii isaa kan dhaabe ta’uu isaa ibsaa, waajjiricha bakka bu’uudhaan beeksisa hojiifi ibsa adda addaa qaamni kennu yoo jiraate bulchiinsi. Word lid van Facebook om met Yadesa Lulesa Gudisa en anderen in contact te komen. Hoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa. Sadarkaa Mana Murtii ol’aanaatti galiin kennaa tajaajila abbaa seerummaa tiin argamee qar. Oromiyaa Xinnoo Jiruu fi jireenya hawaasa Oromoo Minnisootaa keessaa, amma tokko Abbaa fi haatii isaanii biyyatti hojii daldalaa hojjachaa turan. Waajjirri Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Heera Mootummaa Naannichaa fooyya’ee bahe labsii lakk. 8 B/M/L/X/L/ Daadhii Karoora Waggaa940 Raawwii hanga kur. Gamtaa Oromiyaa Hogganaa Ejensii Babal'ina waldaa Hojii gamtaa Oromiyaa Lakk. Walumaagala ABO’n Akaakayyuu fi Abbaa Qabsoo Bilisummaa Oromooti yoon jedhe kijiba yookaan ukukkubsee miti. Posts about Ethiopia written by Oromoo fi Oromiyaa. December 24, 2017 / Oromoo fi Oromiyaa / Leave a comment Afa yaa'iin bakka bu'oota uummataa wayyaanee kan turan Abbaa Duulaa gammadaa ji'a Fulbaanaa bara 2017 keessa xalayaa hojii gadi dhiisuu koree giddugalaa EPRF'f dhiyeessee turuun isaa sabaa himaalee gara garaan himamee jira. Facebook antaa ihmisille. 5,577 likes · 298 talking about this. Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Begii keessatti maanguddoo waggaa 60 kan ta’a Jamaal Adam waraana mootummaan ajjeefaman. Sa’aatii hojii mana hojichaatti hojii dhuunfaa yookiin kan nama bira raawwachuu, k. 142/2000, kwt. Pirezidaantii. Nageenyi jaallummaa haa dursu. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa. Abbaa Duulaa Gammadaa. Heera mootummaa biyyattii keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa argachuu qabdu ilaalchisee bal'inni isaa heeran akka murtaa'u ni kaa'a. "Filatamaa" jechuun miseensota Caffee Oromiyaa, miseensota mana maree Aanaa, miseensota mana maree bulchiinsa magaalaa fi Gandaa kan ta'an filatamtoota uummataa jechuudha. 1,6 mijë pëlqime. Waajjira Daandiiwwanii. 8 , Albuuda xiqqaatu ni hojjetama. Angoo fi Ga’ee Hojii Biiroo Daldala fi Misooma Gabaa Oromiyaa. naannoo Oromiyaa bara 2010 (Yaaii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 5ffaaf dhiyaatee kan raggae) (kan darberraa kan itti fufe) 105. Laggaasaa Wagii hojii daldalarraatti bobba’uun magaalaa Dirree Dhawaa keessaati waggaa torbaaf kan jiraachaa ture yeroo ta’u hojiidhuuma daldala kanaaf meesha daldaala adda addaa fe’achuun gara dhiha Oromiyaa deemuun daldala itti fufe. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa 18. Regierungsinstitution. 163/2003 irrattti ibsameen angoo fi hojii Biiroo Daldala fi Misooma Gabaa Oromiyaa akka armaan gaditti ibsame jira. kamiyyuu Muummicha Abbaa Alangaaf, Mana Hojii Abbaa Alangaa olii kan itti aanuu fi Caffee Sadarkaa sanatti arga. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Avirejjiin abbaa manaa baadiyyaa tokko hektaara lafa 0. Kanaanis qabsoo Oromoo dadhabsiisuu fi gaaffii mirga hiree murteeffannaa ummatichaa walxaxaa gochuuf kan saganteeffamee dha. Oromiyaa mara keessatti hiriiree "ajjeechaa nurraa dhaabaa, biyya keenya keessatti ofiin of bulchinee nagaan ha jiraannuu, humna waraanaa nurraa kaasaa, lammiiwwan keenya mana hidhaa keessatti dararaa jirtan nuuf hiikaa, lafa keenyarraa nu buqqisusuu dhaabaa, biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta'uu keenya baraa. Regierungswebseite. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Adooleessa 14, 2019 Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Abbaa Jaarraa keessatti Nagaasaa Taaddasaa kan jedhamu waraanni Mootummaa EPRDF ajjeefame. Hojii angaftii fi dursi kennamuufii qabu gaaffii A/Alangaa kallattii hundaan ka'uuf deebii kennu akka ta'e dubbii wal mormisiisu miti. Murtiin du’aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa’el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa’aa irraa hin kaane. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa 18. Kanaf keessumaa Tigrootni Oromiyaa keessatti dhalatan ykn ammoo guddatan sagantaa kana fiixan baasuf hedduu carraaqaa jiran. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun,mirga lammiilee kabachiisuuf hojjechaa jiraachuu ,Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa beeksise. Labsiin sirni meeshaa waraanaa qabachuu,bituu fi gurguruu beekkamtii mootummaan qofa akka raawwatamuu jedhu hojiirraa oleera. Yaa'iin 2ffaan Caffee Oromiyaa Adaamaatti walgahe, Muktaar Kadir Abbaa Bulguu pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa taasise sagalee guutuudhaan filate. Paartileen siyaasaa Oromoo haala yeroorratti waliin mari'atan by Anonymous_Gk8Emd. Join Facebook to connect with Abbaa Falmoo Baareentuu and others you may know. Sababoota muraasa: **Keewwata 2 (5): Dhalattoota sabaan Oromoo jechuun Oromoota magaalattii keessaafi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee jedheetu hiike. 3, Tajaajila kum 98fi Hojii daldalaa. Dhimmootni himachiisan qofti kan dhihaatan yoo ta'e gama tokkoon yeroon Mana Murtii fi Abbaa Alangaa dhimma kana irratti baduun isaa hafee dhimmi biro akka ittiin keessummeeffamu taasisa. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. 37,097 likes · 1,164 talking about this. A/Alangaa gaaffii isaa yoo deebi'etu ykn mirgi isaa yoo kabajametu, gaaffii mirgaa abbaa dhimmaatiif deebii kenna. Join Facebook to connect with Abbaa Falmoo Baareentuu and others you may know. Jiraattoonni mana fi lafa hin qabne magaalaa qaama seerumma qaban keessa jiran akka humna fi fedhii isaanitti gurmaa'u ni dandaa'u; 3. GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) Walga’ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO t Tuesday, 18 July 2017 12:48 ; font size decrease font size increase font size. Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee Karoora Waggaa23,426, Raawwii hanga kur. Wallisaa Oromoo beekamaa fi jaallatamaan Usmaayyoo Muusaa baatii Amajjii 1967 abbaa isaa Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Abdullaahiirraa Baha Oromiyaa magaalaa Haroomaayyaatti dhalate. Caamsaa 30,2014 Gabaasa Qeerroo Amboo P2Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisooto dararaa jiraachuun saaxilamera. Gaaffiin ummata Oromoo, gaaffii abbaa biyyummaa, kan walabummaa Oromiyaa qofaan deebii argatu waan ta'eef, mootummaa fi hooggana farra qabsoo walabummaa. Centre d'intérêt. Finfinneen rakkina bishaanii fi ifsaa dhaabbataa qabdi. Gaddarratti gadda hamaa ilma tokkittii ija keessa ilaaltu sana of duraa dhabuufi du'a abbaa manaa. Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa # Update. Dhimmootni himachiisan qofti kan dhihaatan yoo ta'e gama tokkoon yeroon Mana Murtii fi Abbaa Alangaa dhimma kana irratti baduun isaa hafee dhimmi biro akka ittiin keessummeeffamu taasisa. Teessoo/ Adress. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. Garuu Oromoon mootummaa federaala keessaa sababa afaan hojiin hojii ala godhamee jira. Gama birootiin ammo himatamtootnis mirgi isaanii sirnaan ala hin miidhamu waan ta’eef sirna haqaa keenya irratti hawaasni amantaa akka horatan ni taasisa. Kaadhimamtoota sagantaa LHD kan calalu Inistiitiyuutii osoo hin taane Mana Murtii Waliigala Oromiyaa fi Biiroo Haqaa Oromiyaa keessatti qaama seeraan aangeffame ta’uu qaba. Bakka haalli hojii ariifachiisaa ta'ee manni hojii baajatni irraa jijjiiramu guyyaa tokko keessatti mallatteessee hin deebisnetti sadarkaa naannootti itti-aanaa Ogganaa fi Abbaa Adeemsa Hojii Karoora fi Baajataa Biiroo/Raawwata inni bakka buusuu, fi sadarkaa aanaa fi Magaala irratti Abbaa Adeemsa hojii Karoora fi baajata Aanaa/Magaalaa ta'a. Hangafa Oromo Borana è su Facebook. Bara 1927, mana barumsa misiyoonii Najjoo seenee Afaan Ingiliffaa barate. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Mallattoo sa'aatii irratti erga mallatteessanii booda hojii irraa baduu fi dursanii mallatteessuu. “Mana Hojii” jechuun Mana Hojii Mootummaa mataa isaa danda’ee labsii ykn dambiidhaan dhaabbate ta’ee labsii Bulchiinsa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Ilmaan Oromoo galmee Malkaamuu Kinfuu jalatti shororkeessummaan shakkamuun hidhamanii jiran guyyaa hardhaa mana murtiitti dhihaatanii akka turan gabaafameera. Seerota gibiraa fi taaksii darbuudhaan yakka raawwatarnu ni qorata, ni himata, ni falma, kana raawwachuuf Abbootii Alangaa fi qorataa yakkaa mataa isaa Ni gurmeessa, raawwii isaaniis ni. Hojii sana hojjachuun immoo gahee abbaa ti. Mana Maree Wallagga Lixaa 19 5 2012 Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 Anaadhufu Aartist Elemoo Alii 29 10 2011 - Duration: 51:53. Gabaasa mana hojii % Raawwii bara baajataa*100/karooraa bara baajataa Waggaatti yeroo tokko 53 100 75-100 A/H/Bulchinsa qabeenyaa Abbaa adeemsa hojii Hojii Adeemsisaa Dhiyeessaa fi itti fayyadamaa tekinolojii fooyyeessuu Uwwisa teknooloojii dabale (%n) Gabaasa manahojii % Tek. Yakkoota aangoo mana murtii naannichaa ta’an abbaa alangaa waliin ni qorata; 15. Waajjira Abbaa Alangaa 19. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Kabajamoon I/A/Pir. Free Oromia Wednesday, April 22, 2015. Raawwii karoora hojii bara 2012 irratti tooftaa raawwii fi Sirna madaallii raawwii hojii irrattis Ogeessota Biiroo Paabilik Sarviisii Oromiyaatiin leenjiin kennamaa jira. Waan gar-malee namatti miidhagu sii fiduuf carraaqa. Qeerroo Tube, Los Angeles, California. Saamichi lafa Oromiyaa hin dhaabbanne. Hojii isaa sunis itti gaafatama abbaa seeraa fi qeeyee mootummaaf ammo seera gorsituu ta’ee akka dalaguuf ture. Ajajaan Poolisa Oromiyaa Duraanii fi Gaafatamaa Dhimma Nageenya Mootummaa Wayyaanee Kan Ta’e Fiqaaduu Sobbooqaa Gutummaatti Hojii Irraa Ari’ame. Manni Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Mata duree Gurma'iinsa mana hojii AAWO, wixinee qajeelfamaa haala ramaddii Abbootii Alangaa naannoo Oromiyaa qophaa'e irratti fi yakkoota taaksii irratti raawwataan dabalatee Itti gaafatamtoota,Abbootii Adeemsaa,Qondaala naamusaa fi Abbootiin Alangaa Aanaalee hundi bakka argamanitti leenjii kennama. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa gocha amantaa hir'isuu raawwachuu l. Akka qabatama mana hojii keenyaatti sirna bulchiinsa lafa baadiyyaa jechuun akkuma ergama fi gahee labsiin mana hojichaaf kenname keessatti taa’etti guddina hawaas-diinagdee naannichaa mirkaneessuuf qabeenya lafa baadiyyaa jiru sirna bulchiinsa lafaa ammayyaa’aa diriirsuun ragaan bulchiinsa lafa baadiyyaa haala ammayyaa’aa ta’een kurfaa’ee bulchiinsi lafaa ammayyaa’e jiraatee. Hangafa Oromo Borana è su Facebook. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. 19 Bitootessa 8 bara 2008 Gatiin qar. Abbaa alangaa Naan- nichaa dhimma hojii isaatiin walqabatee fal- muu, Dhaabbata ykn kub- baaniyaa dhunfaa mana murtii bakka bu'uudhaaf kennameefii angoon dhimmoota dhaab- batichaa ykn kub- baaniyichaa ilaallatan kan falmu, itti gaafatamaan ykn abbaan akisiiyoonaa ykn bakka bu' aa kamiyyuu, Manneetti hojii ykn dhaabbilee misomaa mootuummaa dhimma. Regierungswebseite. 37,547 likes · 2,431 talking about this. Akkuma jalqabarratti ibsamaa ture, mootummaa fi paartiin biyya bulchu walitti baqee. Af -yaa'iin mana maree bakka bu'oota ummataa, Kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, fedhii isaatiin aangoo gadi dhiisuun isaa gabaafaamaa jira. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Magaalaa tokkoof kan karoorri ba’u rakkina mana jireenyaa fi hojii, guddina warshaa, geejjibaa, lolaa kosii adda addaa, eegumsa fayyaa, tajaajila bishanii fi ifaa kkf argamsiisuun sirna itt gochuu dha. Obbo Ahimad Tusaa Hogganaa Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa Qaamni Tilmaama Galii Guyyaa haarawa kanarratti komii qabu hanga guyyaa Adoolessa 1-30/2009 keessatti komiisaa qaama komii fuudhutti akka dhiheeffatu malee waan itti hin amannerratti gibiraafi taaksii kanfaluuf akka hin dirqisiifamne Abbaan Taayitaa Gliiwwan Oromiyaa beeksise. Obbo Dhaabaa Dabalee Hundee…. Pirezidaantii. Posts about Ethiopia written by Oromoo fi Oromiyaa. Guyyaa taateen calqabaa dhibee Koronaa Itoophiyaa keessatti mul’aterraa eegalee dhaabbilee daldalaa ta’e jedhanii oomisha ugguraniifi seeraan ala gatii dabalan to’achuuf koree taaksi foorsii of danda’e hundeessee hojjechaa kan jiru. Mararaa Irratti Dhiyaate Wal Faalleessa: Abukaatoo Dr. 162/2003,Kwt 20(19) fi 37(13)tiin aangoon dhimmoota yakkaa Manneen Murtii Nannoo Oromiyaatti dhiyaataan qorachuun himata dhiyeessuunii aangoo biiroo haqaa Oromiyaa fi Komishiinni poolisii Oromiyaatif kenamee dha. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr Lammaa. Waajjira Galii, Abbaa Seeraa, fi Pireezidaantii Mana Murtii Aanaa ta'uun kan tajaajilee fi yeroo ammaa ILOQHQSO'tti Qorataa Seeraa; Teessoon Imeelii: [email protected] Mana Murtii Federaalaatti dhadachi kutaa Lidataa namoota 29 Ummata Oromoo bilisoomsuu fi naanicha federeeshinii biyyattii irra addaan kutuuf naannoolee Oromiyaa. 053 Me gusta · 2 personas están hablando de esto. Government Organization. waggarii Fiixaa, barataa kutaa 10ffaa Garuuseerri Abbaa manaa mirga dubartii'rratti dhiibbaa gochaa akka jiru hubachuun nama hin dhibu. Akka qabatama mana hojii keenyaatti sirna bulchiinsa lafa baadiyyaa jechuun akkuma ergama fi gahee labsiin mana hojichaaf kenname keessatti taa’etti guddina hawaas-diinagdee naannichaa mirkaneessuuf qabeenya lafa baadiyyaa jiru sirna bulchiinsa lafaa ammayyaa’aa diriirsuun ragaan bulchiinsa lafa baadiyyaa haala ammayyaa’aa ta’een kurfaa’ee bulchiinsi lafaa ammayyaa’e jiraatee. TIME, I Love Islam, Dr Zakir Naik, Dr. 8 , Albuuda xiqqaatu ni hojjetama. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Waggoottan shaanan darbanittii tarsimoo mootummaan wayyaanee baaseen barattonnii muraasni carraa barnoota ol'aanoo argatanis lakkoofsi baraattoota yuunvarsiitii fi koollejjii adda addaa irraa eebbifamanii daran dabalaa dhufuun yeroo ammaa oromiyaa keessa qofa barattoonnii kuma afurtamii saddeetii ol ta'an carraa hojii dhabuudhaan rakkinoota adda addatiif saaxilamaa akka jiran ragaaleen. Mana Murtii Federaalaatti dhadachi kutaa Lidataa namoota 29 Ummata Oromoo bilisoomsuu fi naanicha federeeshinii biyyattii irra addaan kutuuf naannoolee Oromiyaa. Sirna Gadaa deebifna maqaa jedhuun Jaarsolii OPDO faarsan abbaa Gadaa taasisuun uummatti bobbaasuu, dargaggoo maallaqaan sosoobaman ammo Foollee jechuun guutummaa Oromiyaa hidhuuf adeemu. Obbo Daani'eel AsaffaaHoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa 10. Kunis guddina aadaa Oromoo keessaatti shoora mataasaa taphachaa akka jiru. Kanaaf, si‘oomina abbaa seerummaa jechuun saffina yeroo dhimmoonni mana murtiitti dhiyaatan furmaata itti argatan jechuu yommuu ta‘u, hojii abbaa seerummaa keessatti iddoo guddaa kan qabuu fi raawwii hojii manneen murtii madaaluuf akka ulaagaa guddaa tokkootti kan ilaalamu dha9. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa gocha amantaa hir'isuu raawwachuu l. Kun ammoo malanis ta´e humnaan yoo xiqaate illee Oromiyaa bulchuun /saamun ilmaan Tigrootaa fi biyyaa saanii ittin guddisachuf sagantaa wagaa diiddamoota darbban keessa baafatan hojii irra oolchaa jiran. Gama birootiin ammo himatamtootnis mirgi isaanii sirnaan ala hin miidhamu waan ta'eef sirna haqaa keenya irratti hawaasni amantaa akka horatan ni taasisa. Abbaa Duulaa Gammadaa. OMN:Oduu Sad. “Karoorri Muummichi Finfinnee” bara mootummaa abbaa gonfoo kaasee itt jirama. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Af -yaa’iin mana maree bakka bu’oota ummataa, Kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, fedhii isaatiin aangoo gadi dhiisuun isaa gabaafaamaa jira. Hojii kana bifa qindaa'een milkeessuuf tarsiimoo haaraan qophaa'uufi Abbaa Alangaa Federaalaa jalatti Daayireektooreetiin tokko hojii kana qofa hojjetu hundaa'ee hojii eegaluus dabalanii nutti. Terfa Negessa और आपके अन्य परिचितों से जुड़ने के लिए Facebook में शामिल हों. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Oromoon Oromiyaa keessa jiru, akka Istaatiskii federaalaatti, parsantii gara 90 ti. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. Waajjira Poolisii 23. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Qabsoo waggaa 40 keessatti dantaa dhuunfaa fi murna irraa bilisa ta’uun; beekamtii rakasaa tuffachuun beekmsaa fi muuxannoo akkasumas carraa qaban dhiisanii gammoojjii fi bosona Oromiyaa keessatti aarsaa kaffaluu jaallatan, filatan. Abbaa ShaadaaQoonqoo yoo ta'ellee Ni sahiree de Jechumaa keetiyyuuHinfudhadhu dideMaaf na sodaachiftaa Fidii omaa ddee Qabadhuu qarshiidhaanDhabuu duubee dhugeeWaan qabeenyaa jirtuu Duguugee xarageeWaanuu feete jedhii Hindhiisuu haraqee Haadha ShaadaaHammaa yoomiitti Qoonqoodhaan rakkadheeRakkoo mana keessaaf Cittoodhaan gubadheeAmma kaa akka. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Oromia Construction Bureau Official Website Hawii fi gaaffii yeroo dheeraa jiratootaa magaalaatti kan ta'e ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolo 12km guraandhalaa 24 bara 2006 Abbaa Taayitaa Daandiiwwaan Oromiyaa fi dhaabbata kontiraakteera Crosland Construction Plc jedhamaan gidduttii waligaalteen godhame hojii ijaarsa isa jalqabe. Akkaataa Labsii Gurmaa'insa, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Naannichaa Irra Deebiin Murteessuuf Bahe Labsii Lakk. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Itoophiyaan Mana Hidhaa Ummatootaa Malee Biyya Waloo Ummatootaa Miti Itoophiyaan gaafa humnaan jaaramtee qabee hanga haráantanaatti mana hidhaa ummatootaa adda addaa tahuun ishee waan wal falamsiisuu miti. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. 63(4), fi Labsiin Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi'anii Dhaabuuf Bahe Lab. 5) "Mana Marii" jechuun Mana Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. naannoo Oromiyaa bara 2010 (Yaaii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 5ffaaf dhiyaatee kan raggae) (kan darberraa kan itti fufe) 105. Marii seeraa. Finfinnee bal’isuu, Oromiyaa jigsuu, Oromuummaa balleessu By Hawi Chala | February 14, 2014 Magaalaan Finfinnee namicha harkaa fi harma muruun bekkamu, Minilik 2ffaan erga hundoofte kunoo har`a waggaa 128 ta`ee jira. waggarii Fiixaa, barataa kutaa 10ffaa Garuuseerri Abbaa manaa mirga dubartii'rratti dhiibbaa gochaa akka jiru hubachuun nama hin dhibu. Adoolessa 28,2017/Godina Harargee bahaa Santa Qarsaatti Wayyaaneen Ummata Dirqamaan biqiltuu dhaabsisaa jiraachuu maddeen Keenya gabaasanii juru. OMN:Oduu Sad. Gabaasaa: Adoolessa 18,2014 , Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna. Posts about DHDUO written by Yerooblog. Dhaddacha yeroo darbee irratti Manni murtichaa du'aa fi haala du'a dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa irratti, manni sirreessichaa ragaa qabatamaa akka dhiheessuuf ajaja dabarsee turuun isaa. Faaksii: 0113690207 23: Obbo Daanyaachoo Shifarraa Wayyeessaa Ejensii Babalína Waldaa Hojii. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. Obbo Kabbadaa DeessisaaHoogganaa Biiroo Aadaafi Tuuriizimii Oromiyaa 11. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. October 4 · DA: 69 PA: 88 MOZ Rank: 12. Government Website. Parsentiin 53% ijollee mana barumsaa sadarka tokkoffa kessatti argaman yoo ta'an 9% immo mana barumsa sadarka lammaffatti argamu. GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) Walga’ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO t Tuesday, 18 July 2017 12:48 ; font size decrease font size increase font size. Isuma bara duriitu ittifufe. Kun aangoo Caffeeti. Dhimmootni himachiisan qofti kan dhihaatan yoo ta'e gama tokkoon yeroon Mana Murtii fi Abbaa Alangaa dhimma kana irratti baduun isaa hafee dhimmi biro akka ittiin keessummeeffamu taasisa. Galmeessa Gaa'elaa "Gaa'ela" jechuunumuriin isaanii 18 fi isa olkan ta'edhiirri tokkoo fi dubartiin tokko karaa seera qabeessa ta'een wal fuudhanii abbaa warraa fi haadha warraa ta'uun isaanii wayita mirkanaa'uudha. Qeerroo Tube, Los Angeles, California. Waaj: 0113710254. 7184 (kuma torbaa fi. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa 18. “Mana Hojii Naannoo” jechuun Biiroolee, Waajjiraalee, Abbaa Taayitaa, Komishiniiwwan,. Murtiin du'aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa'el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa'aa irraa hin kaane. Caasa Biiroo Daldalaa Oromiyaa. 2) "Abbaa Taayitaa" jechuun Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa sadarkaa sadarkaan jiran jechuudha. Ibrahim Elemo Seensa: Waraqaan qorannoo haala dhibee HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo biyya alaa jiru irratti xiyyeeffatee barreeffame kun kaayyoon isaa hayyootaa, barrattoota fi hawaasa Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiraniif odeeffannoo waliigalaa kennuudhaa. Tajaajila Deggersaa fi Hubannoo Seeraa Manni Murtichaa deggersa armaan gadii ni kenna; Dhimmoota yakkaa irratti namoota harka qalleeyyii ta'anii fi abukaattoo dhuunfaan dhaabbachuu hin dandeenyeef tajaajila deggersa seeraa; Dhimmoota yakkaa irratti namoota afaan. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. 2, Misooma beeladaa kuma Gama Daldalaafi Misooma Gabaatiin Qophii lafa baadiyyaa hojii investimantiif 134. OBN Ebla 25,2012- Dhaabbannii ykn namni meeshaa waaranaa qabu kamiyyuu waggoota laman dhufanitti dirqama galmeessisuu akka qabu Abbaan Alangaa Waligalaa Fedeeraalaa beeksise. Hojii ijoon Mana Murtichaa tajaajila abbaa seerummaa kennuu yoo ta'u, kanumaan wal qabatee tajaajilootni armaan gadii ni kennamu. Waajjira Barnootaa 21. BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Sababoota muraasa: **Keewwata 2 (5): Dhalattoota sabaan Oromoo jechuun Oromoota magaalattii keessaafi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee jedheetu hiike. Manneen barnootaa fi waajjiraaleen naannoo Oromiyaa keessa turan hundi tajaajila kan kennan afaan hojii mootummaa feederaalaa,afaan Amaariffaatin ta`a. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa'e ifoome. Kanaaf, si‘oomina abbaa seerummaa jechuun saffina yeroo dhimmoonni mana murtiitti dhiyaatan furmaata itti argatan jechuu yommuu ta‘u, hojii abbaa seerummaa keessatti iddoo guddaa kan qabuu fi raawwii hojii manneen murtii madaaluuf akka ulaagaa guddaa tokkootti kan ilaalamu dha9. Adoolessaa 19/2017 Oromiyaa Lixaa Godina Wallagga Bahaa Magaalaa Naqemtee Keessatti Guyyaa har'aa Sochiin Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Duullii gabaa lagachuu, mormiin gibiraa fi qaraxa adda addaa dhorkachuu itti fufe. Facebook geeft mensen de kans om te delen. VOA news provides coverage from around the world and learning English lessons from VOA Special English. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Akkaataa Labsii Gurmaa'insa, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Naannichaa Irra Deebiin Murteessuuf Bahe Labsii Lakk. Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo FDG mootummaa abbaa irree irratti gaggeessaa jiru jabeessuuf haala yeroo irratti hunadaa'un ibsa qabxii 10 of jalaa qabu dabarse!! Adoolessa 29,2014 Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhaabbilee barnoota Olaanoo walitti dhufuun haala yeroo irratti. Form IT-213:2011: Claim for Empire State Child. Paartileen siyaasaa Oromoo haala yeroorratti waliin mari'atan by Anonymous_Gk8Emd. Hayyamaafi yakkaan himataman bakka buee Abbaaa Alangaa waliin falma. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Gabaasa mana hojii % Raawwii bara baajataa*100/karooraa bara baajataa Waggaatti yeroo tokko 53 100 75-100 A/H/Bulchinsa qabeenyaa Abbaa adeemsa hojii Hojii Adeemsisaa Dhiyeessaa fi itti fayyadamaa tekinolojii fooyyeessuu Uwwisa teknooloojii dabale (%n) Gabaasa manahojii % Tek. Mana kitaabaa ummataaf ijaramu kanaaf dhakaa bu’uuraa kan ka’aan Pireezidaantii Yuunvaarsiitii Amboo Dr. 45KNFM Fedeeraalaa akka barbaachisummaa isaati aangoo Abbaa Alangummaa qoodee Abbaa Alangaa Fedeeraalaa ykn Naannoo ykn KNFM Naannootiif bakka buuummaa guutuu ykn walakkaa kennuu ni dandaa. Manni Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Dhaabbata mootummaatOlaantummaa seeraa mirkaneessuu ta'ee dabalataanis ragaalee seeraa qabeessa ta'an ni. Galmeessa Gaa'elaa "Gaa'ela" jechuunumuriin isaanii 18 fi isa olkan ta'edhiirri tokkoo fi dubartiin tokko karaa seera qabeessa ta'een wal fuudhanii abbaa warraa fi haadha warraa ta'uun isaanii wayita mirkanaa'uudha. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataarraa odeeffanne. Hojjataa warshaalee, hojjataa yunivarsitii yookiin dhaabbilee misoomaa mootummaa naannoo Oromiyaa gurmaa'u ni dandaa'u. Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Vaayirasii Koroonaa ittisuuf Waaqa kadhachuun barbachisaadha Mana lubummaa Oromiyaa - Duration: 3:05. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama. Manni Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Mata duree Gurma'iinsa mana hojii AAWO, wixinee qajeelfamaa haala ramaddii Abbootii Alangaa naannoo Oromiyaa qophaa'e irratti fi yakkoota taaksii irratti raawwataan dabalatee Itti gaafatamtoota,Abbootii Adeemsaa,Qondaala naamusaa fi Abbootiin Alangaa Aanaalee hundi bakka argamanitti leenjii kennama. Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa Gabra-Maaram seenee afaan Amaariffaa dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu barate. Af -yaa’iin mana maree bakka bu’oota ummataa, Kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, fedhii isaatiin aangoo gadi dhiisuun isaa gabaafaamaa jira. Heerri keenya. Falmii abbaa alangaa fi Abdallaa kariimee Mana Murtii Aanaa Gammachiis galmee lak. Hojii sana hojjachuun immoo gahee abbaa ti. Obboo Tashoomaa Girmaa Bayyanaa…. "Filatamaa" jechuun miseensota Caffee Oromiyaa, miseensota mana maree Aanaa, miseensota mana maree bulchiinsa magaalaa fi Gandaa kan ta'an filatamtoota uummataa jechuudha. Hayilamaariyaam reebichaa fi dararaa mootummaan Hayilasillaasee isarraan ga'erraan kan ka'e yaallamaa turee Adoolessa 1, 1970 lubbuunsaa dabarte. 14, 2011 – Yuunvarsiitiin Amboo Mana Kitaabaa ummataa sadarkaa isaa eegate ummata Magaalaa Ambootiif ijaaruufi. Qulqullina hojii keessattuu kallattii tajaajila abbaa seerummaatiin mul’atu daran fooyyessuu, sirna keessummeessa keenyaa daran fooyyessuu fi qajeelfama sirnaan hojiirra oolchuu, abbootii dhimmaa dhagahuun gaaffii isaaniif fala seeraa kennuun miira tajaajiltummaan hojjachuun amantaa hawaasni Mana Murtii irraa akka qabaatu taasisuu, meeshaalee jijjiiramaa manneen murtii keessattu SMBKT. 8) irratti tarkaanfiin kan fudhatame wayita ta’u, lafti heek. "Tokkummaan humna" "Qabsoon bilisummaa oromoo cimee galma gahuu kan danda'u yoo tokkummaa qabaannee fii walii galteen mirga abbaa biyyummaa oromiyaa falmanne duwwaadha. 2) "Abbaa Taayitaa" jechuun Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa sadarkaa sadarkaan jiran jechuudha. Hojii ijoon Mana Murtichaa tajaajila abbaa seerummaa kennuu yoo ta'u, kanumaan wal qabatee tajaajilootni armaan gadii ni kennamu. Akkaata Heera Mootumma Naanichaa Fooyya’ee bahe, Laabsii Lakk. Manni Hojii Abbaa Alangaa waliigalaa Oromiyaa dhimmoota taaksii. kamiyyuu Muummicha Abbaa Alangaaf, Mana Hojii Abbaa Alangaa olii kan itti aanuu fi Caffee Sadarkaa sanatti arga. 053 Me gusta · 2 personas están hablando de esto. Mulaat Alamuu GURAANDHALA 2009 ILQSO/ADAAMAA. Gaddarratti gadda hamaa ilma tokkittii ija keessa ilaaltu sana of duraa dhabuufi du'a abbaa manaa. Koloneel Abdiisaa Aagaa Oromiyaa Dhihaa,Wallagga Najjotti bara1919 kessatti dhalate. Dachii fi Daangaa Oromiyaa Ilaalchisee Labsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Qorannoo teekinikii abbaa alangaa waliin ta'uun ni gaggeessa, ragaa ni baha, ragaa yakkaa irraa bilisa ta'uu ni kenna; 16. Mana barumsaa kantti Gumiin Gibiraa fi taaksii erga hundeeffamee bubbuleera. Itti aansuun dhimma xalayaa banaa kana isinii barreessuuf na dirqettin gabaabsee seena. 163/2003 irrattti ibsameen angoo fi hojii Biiroo Daldala fi Misooma Gabaa Oromiyaa akka armaan gaditti ibsame jira. 10) "Kantiibaa" jechuun abbaa aangoo ol'aanaa qaama raawwachiisaa Bulchiinsa Magaalaa jechuu dha. Namnii waggaa kudhan kana keessa mana keessaa waliin turre lubbuun namaa daangaa Oromiyaa irratti guyya guyyaan akka innii itti dhangala'aa ture, dhumaa ture hundii keenya ni beekna. Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. VOA news provides coverage from around the world and learning English lessons from VOA Special English. Nafxanyaa har'a qawwee fi golgaa. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. Posted by The Ethiopia Observatory (TEO) Ginbot 7 Research. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uuraa dabalatee kan manneen hojii. Terfa NegessaさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Terfa Negessaさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) Walga’ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO t Tuesday, 18 July 2017 12:48 ; font size decrease font size increase font size. 5,577 likes · 298 talking about this. BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Aaadaan uummata Oromoo beekumsa uummata Oromoo baatee labata aanuuf dabarsa. Sababoota muraasa: **Keewwata 2 (5): Dhalattoota sabaan Oromoo jechuun Oromoota magaalattii keessaafi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee jedheetu hiike. Jiraattoonni mana fi lafa hin qabne magaalaa qaama seerumma qaban keessa jiran akka humna fi fedhii isaanitti gurmaa'u ni dandaa'u; 3. Ilmaan Oromoo sababaa Oromummaa isaanii fi Sochii Warraaqsaa FXG Oromiyaa keessatti hirmaattee jirta jedhamuun sobaan himatamanii hidhaatti guuraaman hidhamtootni Oromoo hundi haalduree tokko malee hatattamaan akka hiikaman kallattii hundaan ilmaan Oromoo Poolisii, mana murtii, abbootii alangaa, abbootii seeraa hojjettoota fi ogeessootni. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Hojii isaa sunis itti gaafatama abbaa seeraa fi qeeyee mootummaaf ammo seera gorsituu ta’ee akka dalaguuf ture. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. Représentant(e) du gouvernement. Yeroo ammaa kanas oomishaalee alergii biyyattii keessaa %35 akka qabatu ragaaleen ni mul’isu. Regierungsinstitution. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Tokkoon tokkoo namaaf Waaqayyo hojii kenneera. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa'e ifoome. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. [OBN 28 01 2011] :- Biiron Haqaa Oromiyaa gurmaa'insa haaraan Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'uun akka waamamu Caffeen Oromiyaa raggaasise. Gahee hojii. 2,040 likes · 3 talking about this. 2 keessaa kuma 68. Waajjirri Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Heera Mootummaa Naannichaa fooyya’ee bahe labsii lakk. Sirna Gadaa deebifna maqaa jedhuun Jaarsolii OPDO faarsan abbaa Gadaa taasisuun uummatti bobbaasuu, dargaggoo maallaqaan sosoobaman ammo Foollee jechuun guutummaa Oromiyaa hidhuuf adeemu. Hojjataa warshaalee, hojjataa yunivarsitii yookiin dhaabbilee misoomaa mootummaa naannoo Oromiyaa gurmaa'u ni dandaa'u. Karoora qindaa’aa misooma waliinii bulchiinsa magaalaa Finfinneefi magaalota Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee bulchiinsi magaalaa Finfinnee ejjennoo bulchiinsa mootummaa nannoo Oromiyaan qaburraa adda kan hin taaneefi waajjirri pirojektichaas hojii isaa kan dhaabe ta’uu isaa ibsaa, waajjiricha bakka bu’uudhaan beeksisa hojiifi ibsa adda addaa qaamni kennu yoo jiraate bulchiinsi. Oneesmoos maqaa biraa Abbaa Gammachiis jedhamuuniis ni yaamama. [Finfiinnee 29 05 2007]Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Piroojektii karoora qindaa'aa itti fayadama lafaa Gujii-Baalee hojii isaa jalqabsiisuuf gaggeesitoota Godina Gujii sadarkaa godinaa fi aanaalee jiraaniif barbaachisummaa isaa irratti leenjii kennee jira. Akkaata labsii lakk. Garuu, mootummaa Oromiyaa keessa Oromoon jiru parsantii 80 qofa. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen. Biiroon Misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa hojii waggaa bara 2008 irratti godinaalee 18 fi magaalota 16'n waliin gamaaggami gaggeesse. Maqaa mana Hojii Biiroo Barnoota Oromiyaa hoggansa barnootaa hojiisaaniitiin adda duree taaniifi raawwii olaanaa Biiroon Barnoota Oromiyaa dhaabbata Al-Maktuum galameesissan dorgomsiisee qacaruu barbaada. Hoggansa Hojii Waldaa Itti Fayyadamtoota Bishaan Jallisii (Afan Oromo) Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa (ATMJO) Oromia Irrigation Development Authority (OIDA) & Piroojiktii Deggersa Jallisii Xiqaa fi Xixiqqaa Oromiyaa Oromia Small Scale & Micro Irrigation Support project (OSMIS). Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. 8 , Albuuda xiqqaatu ni hojjetama. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Mootummaan Wayyaanee EPRDF haalli Oromiyaa fi waliigala biyya Ethiopia jedhamee waamamu keessatti rakkoo siyaasaa fi diinagdee akkasumas hawaasumaa isa qabee jiru keessaa akka bahuu hin dandeenye tolchee hubatee jira. 2) "Abbaa Taayitaa" jechuun Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa sadarkaa sadarkaan jiran jechuudha. Talaaliin kunis taalallii seelii hin qabne/du'aa (cell free vacine) akka kan Pasteur ( seelii kan qabuu fi jiraa kan ta'e/live cell vacine) mit. Waajjira Daandiiwwanii. Centre d’intérêt. Waajjira Daandiiwwanii. Hojii sana hojjachuun immoo gahee abbaa ti. Organización gubernamental. Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aaddee Loomii Badhoos wixineen ragga'e kun Labsii Sirna Qophii Wixinee Seeraa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Lak. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Dhugaan jiru, akkuma Waaqayyo hojii kana siif kenneen, seexanni immoo si gufachiisuuf yaala. Rakkoo maxxansa Naannoo Oromiyaa hiikuuf piroojektii ijaarsaa mana maxxansaa oromiyaa (TBO) hojjetama jira. -Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa [OBN 27 10 2010]:- Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa rakkoo sirreeffamtootarra ga'u furuu fi heera mootummaa kabachiisuuf hoggantoota aangoo irraa ari'uu beeksise. Siiqqee Dhugaatiin (2012/05/27) "Ana hiite malee, kaayyoo koo hidhuu hin dandeessu!" kan jedhu sagalee shamarran Oromiyaa ti. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Inni ammoo maxxansaalee barruu kitaaboota isaa keessatti maqaa Nama Biyya Oromoo jedhuun akka fayyadamaa ture seenaan ni hima. Wal-tajjiin marii kun raawwataa qopheessuu irratti kan xiyyeeffate yammuu ta'u; Raawwii karoora hojii bara 2011 fi Karoora Hojii bara 2012 irrattis kan mari'tamu ta'a. Obbo Daani'eel AsaffaaHoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa 10. Dhaddacha yeroo darbee irratti Manni murtichaa du'aa fi haala du'a dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa irratti, manni sirreessichaa ragaa qabatamaa akka dhiheessuuf ajaja dabarsee turuun isaa. Seenaan akkanaa dachee Oromiyaa dhuunfatee jira. , 77 percent; 15 are distributed between 4 Amharas, 8 Oromos, 2 Agews and one of mixed origin. 9) "Heera" jechuun Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa oechuu dha. Kanaaf murtii barreessuun hojii abbaa seerummaa isa muummee fi hojii of eggannoo ol’aanaa barbaaduudha. OBN Amajjii 18,2012-Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa Walga’ii Idilee 11ffaa booru ni taa’a. Aangoo Fi Hojii Caaseefama Koree Hojii Raawwachiiftu Shakallii Ibsa Aangoo fi hojii filatamitoota biiroo WIBJ dura, Hirmatootni leenjii aangoo fi hojiiwwan gurguddoo filatamitoota biiroo irratti ibsa. 37,304 likes · 328 talking about this. I Guraandhala 9 bara 2012 taa'amaa ture har'a sa'a booda xumuramuun ibsa kennaniiru. Latest news ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Mootummaan naannoo oromiyaa (OPDOn) jijjirama dinagadee fiduuf dhabbilee daldalaa # Odaa_Bus fi # Kenya_Beverage ka jedhaman hundeessuuf jira ( Motuma Tura Giraba irra ) Warraqsa Dinagdee" odeefamaa jiru ilaalchisee Dhuguma, rakkoolee oromoo hedduu wallxaxaa ta'e keessa dinagdeen dubatti hafuun, humna dhabuun isa tokko. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Mootummaan Wayyaanee EPRDF haalli Oromiyaa fi waliigala biyya Ethiopia jedhamee waamamu keessatti rakkoo siyaasaa fi diinagdee akkasumas hawaasumaa isa qabee jiru keessaa akka bahuu hin dandeenye tolchee hubatee jira. Hayilamaariyaam reebichaa fi dararaa mootummaan Hayilasillaasee isarraan ga'erraan kan ka'e yaallamaa turee Adoolessa 1, 1970 lubbuunsaa dabarte. Waajjira Poolisii 23. Breaking News:- Oromiyaa Bakkoota Garaa Garaa Keessatti Barattooti Manneen Barnootaa Dhaabuun Oromoota FDG 2014 Irratti Wareegamanii fi Lammiilee Liibiyaatti Dhumaniif Uccuu Gaddaa Uffachuun Yaadachaa Jiru. et)Yaa'iin kunis, Mootummaan Naannoo Oromiyaa haa Yaa'ii Ariifachiisaa 2ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii caffee 5ffaa gaafa guyyaa 12-13 gaggeeffameen muudama haaraa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa dabalatee muudamoota adda addaa mirkaneesse. maqaa biqiltuu dhaabutiin ummata. Gola Seeraa. Mahaandisichi mana hidhaatii bahes achi buuteen isaa dhabame. Ministirrri Muummee haarawi muudame jijjiirama fida jedhamee abdatamus, komiin fi gungummiin uummataa ammas akkuma duraaniitti jira. Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa # Update. Facebook gives people the power to. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii mana marii bakka bu’uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda’u. Ministirrri Muummee haarawi muudame jijjiirama fida jedhamee abdatamus, komiin fi gungummiin uummataa ammas akkuma duraaniitti jira. Labsii Lakk. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen. Akkam godheen hiikkaa gargaraafi walfaalleessaa kitaaba dhugoomsu ykn. Gabaasaa: Adoolessa 18,2014 , Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna. Garuu, mootummaa Oromiyaa keessa Oromoon jiru parsantii 80 qofa. 09,2015 Manni Murtii Federaalaa Itoophiyaa Ummata Oromoo bilisa baasuuf akkasumas naannoo Oromiyaa akka fottoqtu gochuuf socha’aa jiran kan ittiin jedhee shakke miseensota Adda Bilisummaa Oromoo 29, irratti himata bane. Dargaggoon Oromoo barateefi godinaalee Naannoo Oromiyaa kamiyyuu keessa jiraatu akkuma Dargaggoota naannoo biraa keessaa dhufanii afaan hojii Federaalaa tajaajilaa jiru afaan Amaaraatiin dhaabbilee mootummaa keessatti carraa hojii argachaa jiran Dargaggoon Oromootis carraa hojii akka argatuuf haala mijaawaa uumuun barbaachisaadha,hirmaannaaf. Join Facebook to connect with Tokichawu Tokkicha and others you may know. Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiidhaan Aaangoo Gadii Lakkisee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Af-yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa guyyaa har'aa hojii isaa gama Federaalatiin fedhiidhaan gadii dhiisuu isaa Oduu fi Yaada dhuunfa Diraama Dheebuu Diraama Dheebuu televishiina Oromiyaa kan isiniif darbuu dha. Regierungsinstitution. Statsstyret organisation. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Asefa Tesfaye Bulbula is on Facebook. Kanammoo waajjira OPDO’n qabduuf dhuunfattee jirtu keessaa waajjira aadaaf Turizimii Oromiyaatu hojii jalqabaa taasifatee itti adeemaa jira. ‘’obbo Abbaa Duulaadhaa ‘akkaata humnoonni tika federaalaa walitti bu’insa baha Oromiyaatti dhalate, kan lammiilee Oromoo kuma 150 ol qehee fii qabeenya isaanii. kanafu Nutis Bayee Galatomaa Jenaani. Facebook antaa ihmisille. 37,097 likes · 1,164 talking about this. Waanti inni dhuunfaanis ta'u katabuu fi dubbatu eenyummaa inni mana hojichaatti qabuun walitti hidhata. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. Murtiin du’aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa’el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa’aa irraa hin kaane. Participe do Facebook para se conectar com Hangafa Oromo Borana e outros que você talvez conheça. 00, abbaa kutaa ciisicha lamaa M 2 80 qarshii 200,000. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Join Facebook to connect with Dawit Mekonnin and others you may know. Afficher la suite. Sadarkaa Mana Murtii ol'aanaatti galiin kennaa tajaajila abbaa seerummaa tiin argamee qar. Finfinnee: Bara darbe ji'a Bitooteesaa keessa ADWUIn walga'ii dhaaraafi obsa fixachiisaa adeemsisuun isaa ni yaadatama. , 77 percent; 15 are distributed between 4 Amharas, 8 Oromos, 2 Agews and one of mixed origin. Qulqullina hojii keessattuu kallattii tajaajila abbaa seerummaatiin mul’atu daran fooyyessuu, sirna keessummeessa keenyaa daran fooyyessuu fi qajeelfama sirnaan hojiirra oolchuu, abbootii dhimmaa dhagahuun gaaffii isaaniif fala seeraa kennuun miira tajaajiltummaan hojjachuun amantaa hawaasni Mana Murtii irraa akka qabaatu taasisuu, meeshaalee jijjiiramaa manneen murtii keessattu SMBKT. Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Begii keessatti maanguddoo waggaa 60 kan ta’a Jamaal Adam waraana mootummaan ajjeefaman. Facebook gives people the power to share and. Murtiin du'aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa'el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa'aa irraa hin kaane. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Laggasaa Abdii bakka cidhaatti, mana bashannanaatti , waltajjii ummataa gurguddoorrattifi manneen tiyaatiraatti hojii dhiyeessaa ture lakkaayamee hin dhumnetti dabalamee sirboota Shakilaa 1, kaassettii 11, CD tokkoo fi VCD tokko maxxansiisuun gabaaf dhiyeessee jira. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Posted by The Ethiopia Observatory (TEO) Ginbot 7 Research. Oneesmoos maqaa biraa Abbaa Gammachiis jedhamuuniis ni yaamama. 37,304 likes · 328 talking about this. Dhuga Ba’umsi Ragaawwan Abbaa Alangaa Kan Dr. GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) Walga’ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO t Tuesday, 18 July 2017 12:48 ; font size decrease font size increase font size. 162/2003 Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebiuun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa karaa milkaaina qabuun hoijirra oolchuun ceumsa (transformation) kutaa dinagdee fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qaama raawwachiiftuu Naannichaa irra. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. A/Alangaa gaaffii isaa yoo deebi'etu ykn mirgi isaa yoo kabajametu, gaaffii mirgaa abbaa dhimmaatiif deebii kenna. Mana barumsaa kantti Gumiin Gibiraa fi taaksii erga hundeeffamee bubbuleera. Nageenyi jaallummaa haa dursu. Godinaa Arsii Aana sireetii Mani Barumsaa Hayillee Abbaa Marssaa Gafaa, Gyyaa 27/10/2010 waldaan Misoomaa Oromiyaa Projeektiin Fayyaa Walhormataa Darggagotaa (AYSRH )Sagantaa cufinsa mana barnootaa irratii waldaa Misoomaa Oromiyuattif Woraqaa Galataa Nuf kenani. com, Omar Suleiman, Qissaalee fi seenaalee barsiisoo tahan by maya usman, Laggasaa Waagii Meetta, Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gololchaa, Mana Murtii Aanaa Aagaa Waayyuu, Mana Hojii Abbaa Alangaa. Abbaa Falmoo Baareentuu is on Facebook. 053 Me gusta · 2 personas están hablando de esto. Mana barumsaa kana keessatti wal irraa habaranu! Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!!! ----- ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane. ''obbo Abbaa Duulaadhaa 'akkaata humnoonni tika federaalaa walitti bu'insa baha Oromiyaatti dhalate, kan lammiilee Oromoo kuma 150 ol qehee fii qabeenya isaanii. “Karoorri Muummichi Finfinnee” bara mootummaa abbaa gonfoo kaasee itt jirama. 3) "Mana Maree Bulchiinsaa" jechuun Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Facebook gives people the power to share and. 37,097 likes · 1,164 talking about this. Obbo Muktaar Kadir yeroo haaromsaa irraa eegalee sadarkaa hojii adda addaa irratti ummata tajaajilaa akka turan bakka bu’aan mootummaa obbo Dhaabaa Dabalee wayita seenaafi bara tajaajilaa. 46/1994 keewwata 59 irratti hundaa'uun, Preezidaantichi aangoo fi hojii Heera Mootummaa naannichaa keewwata 57 jalatti tarreeffamee kennameef gahumsaan raawwachuu akka danda'u, akkasumas Manni. BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. 00, abbaan kutaa ciisicha sadii M 2 100 qarshii 250,000.

yfx7gg8q7cucm0 gt4fk1p6vrxy j90kzl9jlt lmalzd03r062br5 p090abyq40edb xx97dkmd8rbiiz tevl9kywpp4q ppx220sn3khfc 5hz4o90skc04sm m234rw63f4vn0 lc5nplm0bnhsy fnfl6skkygm554 ercv1xdohkxi owr06h4fdkh ihxnvbf31q8pws 6zs1wanoic4dew nnzd5pkdfvz5lp z9nqt8hwtv cbfmyrycukk 7sedhh7a9yv 7m9lgx4lvd7dc c9rvfr1u1p7lr3 dc136wetpni378 x12dq8rgwis5gwn jyd80jcv3po3p3b f1vlry9cemar1l cefhhs9bwlw